Privatumas

PRIVATUMO POLITIKA
UAB „SMAKŲ SMAKAS“

UAB „Smakų Smakas“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei  nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. UAB „Smakų Smakas“ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurios yra motelio registratūroje bei patalpintos interneto svetainėje https://smakas.lt.

1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://smakas.lt, kurioje motelio svečiai gali rezervuoti motelio kambarį/kambarius apgyvendinimui bei duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.3. Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Smakų Smakas“, įmonės kodas: 300996533, buveinės adresas: Plento g. 13, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių raj., Lietuva. Kontaktiniai duomenys: el. p. motelis@smakas.lt , tel. nr. +37067612667.

1.4. Duomenų subjektas – motelio svečias, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko susiję su apgyvendinimo paslauga  bei tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.6. Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti motelio svečią, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, dokumento Nr., šalis iš kur atvyko, vizos Nr., kartu atvykusių žmonių skaičius.

1.7.  Asmens duomenų tvarkymo tikslas –   motelio veikla ( motelio kambarių rezervavimas, svečių registravimas, finansinių nuostolių prevencija, apsauga nuo nemokių klientų, sąskaitų –faktūrų išrašymas).

1.8. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.11. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti UAB ,,Smakų Smakas“ administracijoje  bei https://smakas.lt interneto svetainėje ir ten ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu.

  1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų subjektas, rezervuodamas kambarį/kambarius motelyje, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas teisingo administravimo, apgyvendinimo, apskaitos vedimo ir saugumo bei įsiskolinimų valdymo tikslais tvarkys šiuos jo asmens duomenis:

Vardas, pavardė;
valstybė, iš kurios atvyko motelio svečias (-iai);
dokumento Nr.;
vizos Nr.;
mokėtina suma;
gyvenimo trukmė motelyje.

3.2. Registracijos motelyje  metu svečias (-iai) užpildo “Svečio registracijos kortelę”, joje nurodydami vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą  ir pasirašo.

3.3. Rezervaciją svečias gali pateikti, užpildydamas rezervacijos formą tinklapyje https://smakas.lt arba motelio el. paštu motelis@smakas.lt . Rezervacijos formoje reikia nurodyti: vardas, pavardė,  šalis, adresas,  telefono numeris, el. paštas,  atvykimo ir išvykimo datos.  Užpildęs ir išsiuntęs rezervaciją tinklalapyje ar el. laišką,  svečias gauna rezervacijos patvirtinimą, kurioje nurodoma vardas, pavardė, atvykimo/išvykimo laikas, pasirinkto kambario tipas, kaina, kita svarbi informacija.

3.4. Rezervuodamas kambarį motelyje, rezervuojantysis sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į UAB ,,Smakų Smakas” duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami tik rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo bei rinkodaros tikslu.

3.5. Motelio ,,Smakų Smakas“ svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis ,,Svečio registracijos kortelėje”, kartu sutinka ir leidžia Bendrovei rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis motelo kambarių rezervavimui, svečių registravimui, apsaugai nuo nemokių klientų  bei UAB ,,Smakų Smakas“  vidinei statistikai tvarkyti.

3.6. Motelio ,,Smakų Smakas“ svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas ,,Svečio registracijos kortelėje” ar https://smakas.lt rezervacijoje PASTABOSE. Atsisakymas duoti sutikimą tvarkyti Motelio ,,Smakų Smakas“ svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) apgyvendinimo paslaugas.

3.7. Motelio svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs. Motelis ,,Smakų Smakas“ stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių)  pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.

3.8. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo motelio svečio rezervacijos atlikimo dienos.

3.9. Duomenų valdytojas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis: svečių skaičius, valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai), atvykimo tikslas, gyvenimo viešbutyje trukmė.  Asmens duomenys (valstybė,  iš  kurios  atvyksta  svečias, svečių  atvykimo tikslas) yra privalomai teikiami automatiniu būdu Statistikos departamentui  (LR Statistikos įstatymas, 1999 gruodžio mėn. 23d. Nr. VIII-1511);

3.10. Duomenų subjektas interneto svetainėje pateikdamas elektroninio pašto adresą, sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

3.10.1. El. pašto adresas

3.11.Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.12. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

3.12. .Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.12.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,

3.12.2. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,

3.12.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.13. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik motelio administracijos darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.14. Darbuotojas privalo: (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį: (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis; (c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
(d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

  1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdų:

1)prisijungęs prie elektroninės svetainės paskyros;

2) tiesioginės rinkodaros atveju – paspaudęs kiekviename el. laiške (naujienlaiškyje) esančią nuorodą;

3) paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Plento g. 13, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių raj., Lietuva

4) elektroninio pašto adresu: motelis@smakas.lt iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu.

4.3. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis.

4.4. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.5. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kurie bus naudojami tik identifikacijai ir nebus saugomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pagal 2018-12-03 patvirtintą direktorės įsakymu Nr. 11 UAB „Smakų Smakas“ Privatumo politiką, pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Plento g. 13, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių raj., Lietuva.

4.6. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.7. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma, ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

4.8. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.9. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenims, nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.10. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.11. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:

5.1.1. Organizacinės

5.1.1.1.Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.

5.1.1.2.Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

5.1.2. Techninės

5.1.2.1.Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

5.1.2.2.Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per saugų SSL protokolą.

5.1.2.3.Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši  Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.

6.2. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gruodžio 03 d. ir yra viešai skelbiama https://smakas.lt svetainėje.

© 2020 visos teisės saugomos. Smakų Smakas. Privatumo politika